Privacyverklaring

Stichting SUE’s  Warriors, gevestigd aan Zonnehof 79 ,1704 ZJ, Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.sueswarriors.com/
Postadres: Zonnehof 79, 1704 ZJ,Heerhugowaard
Telefoonnummer: +31610396362

Christel Verbogt is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting SUE’s Warriors en draagt zorg voor een correctie bescherming van uw persoonsgegevens.
Zij is te bereiken via info@sueswarriors.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting SUE’s Warriors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze in diens situatie aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt doormiddel van bijvoorbeeld schriftelijke- of telefonische correspondentie

  Doormiddel van cookies:

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van diens ouders of voogd. We kunnen echter niet met zekerheid controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sueswarriors.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Het doel en de basis van het verwerken van de persoonsgegevens

Stichting SUE’s Warriors verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting SUE’s Warriors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Bewaartermijnen

Stichting SUE’s Warriors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Aankopen in de webshop: 

In de webshop geldt er tot 30 dagen herroepingsrecht; tot het verstrijken daarvan kan het artikel geruild worden, en worden alle persoonsgegevens ten alle tijden bewaard.

Op grond van artikel 52 van de Wet inzake Rijksbelastingen bewaren wij de gegevens die benodigd zijn voor onze verkoopadministratie 7 jaar. Dit geldt ook wanneer er persoonsgegevens van klanten in deze administratie verwerkt zijn. 

Sollicitaties:
Mits toestemming van de sollicitant bewaren wij de gegevens (CV, motivatiebrief en eventueel andere door u aangeleverde gegevens) tot 1 jaar na het beëindigen van de volledige sollicitatieprocedure.

Indien een sollicitant geen toestemming gegeven heeft voor het langer bewaren van de sollicitatiegegevens zullen wij uw gegevens binnen 4 weken vernietigen, zoals is vastgesteld in de richtlijnen zoals vastgesteld in de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Indien een medewerker (zowel een Warrior, Nomad of toekomstige medewerker) uit dienst gaat zijn wij wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer tot 5 jaar na uitdiensttreding te bewaren. Eventuele persoonsgegevens van medewerkers die gebruikt moeten worden bij een belasting worden maximaal 7 jaar bewaard.

 

Het gebruik van beeldmateriaal
Op onze website en social media kanalen gebruikt SUE’s Warriors beeldmateriaal.
Een foto is onder de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming aan te merken als een persoonsgegeven.

Hiervoor hanteert SUE’s Warriors toestemmingsformulieren, waarbij we met betrekking tot personen jonger dan 16 jaar ook een handtekening van de ouder(s) of een wettelijk vertegenwoordiger vragen.

Tevens worden de foto’s gebruikt voor de werving van nieuwe vrijwilligers en voor promotiemateriaal van SUE’s Warriors.
Ook met betrekking tot het beeldmateriaal bestaat er een recht op verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting SUE’s Warriors verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting SUE’s Warriors gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting SUE’s Warriors en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sueswarriors.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijk vastgestelde vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting SUE’s Warriors wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting SUE’s Warriors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sueswarriors.com